Regulamin

Regulamin

regulamin w sprawie zasad i trybu korzystania z hali sportowej z zapleczem i si艂owni膮 w brodach parcelach

regulamin w sprawie zasad i trybu
korzystania z hali sportowej
z zapleczem i si艂owni膮 w brodach parcelach

搂1

1. Hala sportowa z zapleczem i si艂owni膮 w Brodach Parcelach zwana dalej hal膮 jest przeznaczona do zaj臋膰 i rozgrywek sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych
i kulturalnych.
2. Administratorem hali jest Urz膮d Gminy w Pomiech贸wku.
3. Hala sportowa otwarta jest:
1) od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. 8.00-22.00,
2) w soboty w godz. 9.00-21.00,
3) w niedziel臋 w godz. 10.00-20.00.
4. W razie potrzeby godziny funkcjonowania mog膮 ulec zmianie.
5. Hala sportowa nieodp艂atnie udost臋pniona jest przede wszystkim na realizacj臋 zada艅 dydaktycznych i zaj臋膰 pozalekcyjnych
dla szk贸艂 podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Pomiech贸wek.
6. W pozosta艂ych godzinach obiekt udost臋pniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.
7. Korzystanie z hali odbywa si臋 po uzgodnieniu z administratorem w oparciu o przygotowany przez niego harmonogram.
8. Wszystkie osoby znajduj膮ce si臋 na terenie obiektu winny bezwzgl臋dnie podporz膮dkowa膰 si臋 wskaz贸wkom i uwagom administratora obiektu.
9. Przedstawicielem administratora jest wyznaczony pracownik Urz臋du Gminy w Pomiech贸wku, posiadaj膮cy odpowiednie upowa偶nienia.

搂2

1. Za korzystanie z hali pobierane s膮 op艂aty zgodnie z obowi膮zuj膮cym cennikiem stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 2 do uchwa艂y
Nr LII/300/10 Rady Gminy w Pomiech贸wku z dnia 28 wrze艣nia 2010r
2. Op艂aty za korzystanie z hali stanowi膮 doch贸d Gminy Pomiech贸wek.

搂3

1. Z hali korzysta膰 mog膮:
1) dzieci i m艂odzie偶 szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zaj臋膰 pod nadzorem pe艂noletniego opiekuna,
2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
3) zak艂ady pracy, instytucje, organizacje w zorganizowanych grupach maj膮cych opiekuna, ponosz膮cego odpowiedzialno艣膰 za grup臋.
4) osoby fizyczne,
5) kibice i widzowie wy艂膮cznie podczas organizowanych imprez sportowych w wydzielonej cz臋艣ci hali.
6) osoby uczestnicz膮ce w innych imprezach organizowanych za zgod膮 administratora.
2. Dzieci i m艂odzie偶 do lat 18 mog膮 przebywa膰 na terenie obiektu wy艂膮cznie pod opiek膮 os贸b pe艂noletnich.
3. Do hali nie mog膮 wchodzi膰 osoby, kt贸rych stan wskazuje na spo偶ycie alkoholu lub, kt贸re s膮 pod dzia艂aniem 艣rodk贸w odurzaj膮cych.

搂 4

1. Obowi膮zkiem os贸b korzystaj膮cych z hali jest:
1) pozostawienie okry膰 zewn臋trznych i obuwia w szatni,
2) za艂o偶enie w艂a艣ciwego obuwia sportowego tzw. „hal贸wek” lub z bia艂膮 podeszw膮 (czystego, niepozostawiaj膮cego podczas u偶ytkowania hali zabrudze艅, rys itp.),
3) przestrzeganie zasad bezpiecze艅stwa przy korzystaniu z przyrz膮d贸w sportowych znajduj膮cych si臋 w wyposa偶eniu hali,
4) utrzymanie czysto艣ci i porz膮dku na terenie hali sportowej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych,
5) podporz膮dkowanie si臋 poleceniom os贸b prowadz膮cych zaj臋cia lub pracownik贸w odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,
6) zg艂aszanie wszelkich uszkodze艅 sprz臋tu, urz膮dze艅 i wyposa偶enia osobie prowadz膮cej zaj臋cia.
2. Prowadz膮cy zaj臋cia obowi膮zany jest sprawdzi膰 stan techniczny sprz臋tu i wyposa偶enia przed przyst膮pieniem do zaj臋膰.
3. Na terenie hali obowi膮zuje zakaz wnoszenia i 偶ucia gumy.

搂 5

1. Przebywaj膮cym na terenie hali sportowej nie wolno:
1) pali膰 papieros贸w, pi膰 napoj贸w alkoholowych, stosowa膰 艣rodk贸w odurzaj膮cych,
2) wnosi膰 i u偶ywa膰 sprz臋tu niesportowego, materia艂贸w i narz臋dzi niebezpiecznych,
3) wprowadza膰 ps贸w i innych zwierz膮t,
4) wiesza膰 si臋 na obr臋czach, konstrukcjach do gier zespo艂owych i bramkach,
5) wchodzi膰 na drabinki bez polecenia prowadz膮cego zaj臋cia,
6) korzysta膰 z wszelkich urz膮dze艅 elektrycznych znajduj膮cych si臋 na terenie hali
7) wnosi膰 puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materia艂u.

搂 6

1. W czasie zawod贸w (zaj臋膰) organizator jest zobowi膮zany przestrzega膰 przepis贸w regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecze艅stwa korzystaj膮cych
z hali.
2. Zaj臋cia grup szkolnych korzystaj膮cych z hali powinny odbywa膰 si臋 w obecno艣ci nauczyciela (instruktora, trenera). Wej艣cie grupy na hal臋 powinno odbywa膰 si臋 za jego zgod膮.
3. Prowadz膮cy zaj臋cia (opiekun grupy) zobowi膮zany jest do zapoznania swoich podopiecznych z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu, odpowiada tak偶e za stan czysto艣ci
i porz膮dku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po ka偶dych zaj臋ciach.
4. Udost臋pnienie sprz臋tu i wyposa偶enia oraz kluczy do pomieszcze艅 odbywa si臋 wy艂膮cznie za wiedz膮 i zgod膮 administratora.
5. Osoby niszcz膮ce sprz臋t, urz膮dzenia hali sportowej oraz dewastuj膮ce obiekt ponosz膮 odpowiedzialno艣膰 materialn膮 za wyrz膮dzone szkody.
6. Administrator mo偶e kontrolowa膰 wszystkie zaj臋cia, a w razie stwierdzenia uchybie艅 – zakaza膰 korzystania z hali.
7. Za warto艣ciowe przedmioty pozostawione w szatniach administrator nie ponosi odpowiedzialno艣ci.
8. Na terenie hali zabrania si臋 biegania po korytarzach, schodach itp. Oraz stwarzania zagro偶e艅 nara偶aj膮cych siebie i innych na utrat臋 zdrowia lub kalectwo.
9. W ca艂ym obiekcie i jego pomieszczeniach obowi膮zuje bezwzgl臋dne przestrzeganie przepis贸w bhp i p. po偶.
10. Wszelkie skaleczenia, urazy, itp. nale偶y niezw艂ocznie zg艂asza膰 nauczycielowi, trenerowi lub obs艂udze obiektu.
11. Osoby naruszaj膮ce porz膮dek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu b臋d膮 usuwane z terenu hali, niezale偶nie od ewentualnego skierowania sprawy na drog臋 post臋powania
w sprawach o wykroczenie.
12. Administrator i obs艂uga hali sprawuje nadz贸r nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywaj膮ce na terenie hali sportowej zobowi膮zane
s膮 do podporz膮dkowania si臋 ich nakazom.
13. W sprawach skarg, wniosk贸w i za偶ale艅 nale偶y zwraca膰 si臋 do administratora.
14. Za wszelkie zniszczenia wynik艂e z przyczyn niew艂a艣ciwego korzystania z hali w tym urz膮dze艅 i sprz臋tu odpowiedzialno艣膰 ponosi organizator imprez.

搂 7

Osoby korzystaj膮ce z hali zobowi膮zane s膮 do zapoznania z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.

Kwiecie艅 18, 2011 Post Under

 

Copyright 2010 Dubin Studio | Silnik Wordpress | Realizacja Dubin Studio